Cấu hình Thêm bạn bè vào nhóm
Báo cáo thêm bạn bè vào nhóm
# Success Status Friends Token