Cấu hình Check năm tạo nhóm

List Groups

STT ID Group Name Group Total Members Admin? Year