Cấu hình Xóa Post Group
Note
- Tool sẽ xóa hết các post có thể xóa trong nhóm
- Một số post không xóa được, tự check bằng tay để biết lý do
- Check token live ở đây
Báo cáo xóa