Cấu hình gửi tin nhắn

Hàm thay thế!

$me Tên người gửi (của token)
$you Tên người nhận
$youID UID người nhận
Báo cáo gửi tin nhắn