Cấu hình Auto share
Note
- Để 1 token 1 dòng
- Check token live ở đây
- Check Post để kiếm tra post đã bị xóa chưa
- Clear Logs để xóa log nếu quá dài
Báo cáo share
  Tổng số token0
  ID Postnull
  Tổng số share thành công0
  Token đang sharenull
  Tổng số nhóm của token đang share0
  Tổng số share lỗi0