Cấu hình đăng ảnh
NỘI DUNG THAY THẾ (Chỉ áp dụng cho phần tin nhắn)
@me Tên của token
@you Tên của Friend
@icon Icon random
Tiến trình đăng (Nếu báo thành công mà không có ID là lỗi CMNR)