Cấu hình đăng Fake link
NỘI DUNG THAY THẾ (Chỉ áp dụng cho phần tin nhắn)
@me Tên của token
@you Tên của Group
@icon Icon random
Tiến trình đăng