Cấu hình Check token
Note
- Để 1 token 1 dòng
- Token die sẽ tự động xóa khi check xong
- Copy Token live ở mục báo cáo
Báo cáo check token
Tổng: 0 token - Live: 0 token - Die: 0 token
Token
Live
Token
Die