Cấu hình Lọc định đạng token
Note
- Để 1 token 1 dòng
- Copy Token đã lọc ở mục báo cáo
- Check token live ở đây
Báo cáo lọc
Tổng token: 0 - Số token đã lọc được: 0